TİCARİ İŞLETME REHİNLERİ

Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir

Ticari İşletme Rehni, nedir ? ; Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Siciline yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir

Ticari İşletme rehni için şirketin tescil edilmiş olması şartmıdır ; Ticari işletme rehninin tescil edilebilmesi için üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin ticaret siciline kayıtlı olması zorunludur. (Ticari İşletme Rehni Kanunu.1)

Ticari İşletme Rehni neleri kapsar; Ticari işletme rehninin kapsamı ticaret ünvanı ve işletme adı,menkul işletme tesisatı,sınai haklardan oluşmaktadır.Taraflar istedikleri takdirde ticaret ünvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. Diğer bir anlatımla ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. (Ticari İşletme Rehni Kanunu.3)
İşletmenin ticaret ünvanının ve varsa işletme adının ticari işletme rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer alması zorunludur, yer almadığı takdirde rehin sözleşmesinin hükümsüzlüğüne yol açar. Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksikliklerin
Sözleşmenin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde, yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur. (Ticari İşletme Rehni Kanunu.3-5)
Sözleşmenin Müdürlüğümüz faaliyet alanı dahilindeki yerlerdeki noterlerce onaylanmış olması gerekir

Ticari İşletme Rehininin Tescili
Ticari İşletme Nakli
Ticari İşletme Rehinlerinin Sicilden Terkini